Aan de slag met BLITS - Begeleid leren in teams

De aanpak van de leervraag via een BLITS-project verloopt via 5 fasen. Het is noodzakelijk elk van deze stappen zorgvuldig te doorlopen en regelmatig af te toetsen of aan de voorwaarden om naar een volgende fase te gaan voldaan is. De BLITS-procedure vergt een goed doordachte en liefst geen overhaaste planning.  

De fasen worden hierna verder uitgewerkt. Voor elke fase zijn er heel wat mogelijkheden om meer gedetailleerde info op te vragen. Vergeet ook niet de tips en "valkuilen" te bekijken: ze zijn gebaseerd op reële ervaringen. We hebben ook een schema ontwikkeld.

 
Fase 0: Context

Fase 0: Het probleem, de uitdaging, de context, de opdrachtgever en de facilitator

Een bedrijfsverantwoordelijke heeft een opleidingsvraag ontvangen/gedetecteerd. Hij of een medewerker denkt aan de BLITS-aanpak om de opleidingsvraag te beantwoorden. Deze aanpak is geschikt indien de leervraag van een aantal medewerkers verbonden is met een concreet probleem. Dat kan  een noodzakelijke verandering of vernieuwing zijn, een personeelswissel, of een andere uitdaging op de werkvloer.
De bedrijfsverantwoordelijke zoekt  een externe of interne begeleider of facilitator voor de BLITS-groep.

Ga naar de fasepagina:  Het probleem, de uitdaging, de context, de opdrachtgever en de facilitator

 

Fase 1: afbakening

Fase 1: Het afbakenen van de opdracht en het samenstellen van de groep

De facilitator krijgt een duidelijk en dubbel doel als opdracht:

 • een uitgekozen groep begeleiden om het probleem aan te pakken
 • en tegelijkertijd een leerresultaat boeken met/bij de deelnemers.

Dit leerresultaat moet vervolgens ook overdraagbaar zijn naar anderen in het bedrijf.  De facilitator overlegt met de opdrachtgever en alle betrokken partijen over zijn opdracht, de afbakening van het te bereiken doel, de samenstelling van de groep, de timing.

Ga naar de fasepagina: Het afbakenen van de opdracht en het samenstellen van de groep

Fase 2: Start

Fase 2: Opstart BLITS

In de eerste bijeenkomst(en) start de facilitator de BLITS-groep op.  Samen met de groep:

 • maken de deelnemers zich het  doel eigen
 • stellen ze de leervraag duidelijk
 • stellen ze het projectplan op
 • verzamelen een overzicht van de aanwezige kennis in de groep

Soms zijn er meerdere bijeenkomsten nodig voor de goede opstart. In deze fase wordt de samenhang en het vertrouwen in de groep opgebouwd

Ga naar de fasepagina: start bijeenkomst

 

Fase 3: Inhoud

Fase 3: Inhoud of uitvoering van het BLITS-project

De inhoudelijke werking van het BLITS-team gebeurt in (en tussen) aan aantal werksessies. Deze fase vraagt natuurlijk het meeste tijd. De facilitator organiseert het nodig aantal bijeenkomsten en geeft richting en structuur aan de leerprocessen in het team. Dit kan onder meer met de volgende interventies:

 • discussie uitlokken in de groep over mogelijke ideeën en acties
 • groepsleden stimuleren om hun ideeën en meningen te vormen en in te brengen
 • nieuwe richtingen zoeken, technieken gebruiken om ideeën te selecteren
 • vooruitgang benoemen, evalueren en vastleggen
 • het groepsproces evalueren en bijsturen indien nodig

De activiteiten van het BLITS-team kunnen flexibel ingepland worden en mogen niet te veel tijd vragen. Een krachtige bijeenkomst duurt ongeveer twee uur.

Ga naar de fasepagina: uitvoering

Fase 4: Afsluiten

Fase 4: Afsluiten van de BLITS-groep

De BLITS-groep sluit zijn werking af, met onder meer:

 • de bij de deelnemers opgebouwde kennis vastleggen (in een geschikte vorm) en borgen
 • het proces en het product evalueren met individuele en groepsfeedback
 • de resultaten verspreiden in de organisatie, onder meer via een of meer toonmomenten
 • een mogelijke afsluiter: succes vieren samen met alle betrokkenen.

Bekijk de fasepagina afsluiten.