Zelfevaluatie van het groepsproces

 
Toepassingsgebied: 

Iedere BLITS-groep moet zijn eigen proces geregeld evalueren. Doel is het proces bijsturen en verbeteren, maar ook het teamgevoel verhogen, verborgen wrevel wegnemen en de voorwaarden bewaken om goede resultaten te boeken. 

Korte beschrijving van de werkwijze: 

Het leer- en groepsproces worden door de groep zelf geëvalueerd. De evaluatiewijze, de fasering en de wijze van rapportering worden bij de opstart van het groepsproces in groep samen met de facilitator vastgelegd. Procesevaluatie impliceert alvast een of meerdere tussentijdse evaluaties.
Verschillende aanpakken zijn mogelijk:

 • individuele schriftelijke of mondelinge evaluatie;
 • groepsgesprek aan de hand van richtvragen (met verslaggever); tip: het billenbankje (wie, wat, waar, waarom, hoe);
 • observator (ofwel per sessie met themavraag of tussentijds/einde): geeft aan de groep een korte evaluatie van het geobserveerde proces; observatoren kunnen ook wisselen;
 • observeren via de sfeermeter (zie tool 7).

Mogelijke evaluatievragen:

 • Zit ik graag in deze groep? Waarom? Wat triggert mij?
 • Wat werkt goed en wat kan nog verbeterd worden in dit samenwerkingsproces?
 • Leer ikzelf voldoende bij in dit proces?
 • Zullen we de opdracht succesvol kunnen afwerken?
 • Welke rol lijkt mij het aantrekkelijkst in deze groep?
Effecten: 

Door het evalueren en bijsturen van het groepsproces ontstaat er een vlotte samenwerking en een goed verlopend proces. Daarnaast leidt het tot een hechter team met inspraak.

Sterke punten van dit instrument: 
 • Maakt bijsturing vroegtijdig mogelijk.
Eventuele aandachtspunten: 
 • Hou rekening met de doelstellingen en leervragen die de groep eerder expliciteerde.
 • Het evaluatieproces moet kort en krachtig zijn, zinvol.
 • Beter niet helemaal aan het einde van een bijeenkomst, want dan moet iedereen snel weg.
 • De facilitator moet erover waken dat niet de man maar de bal gespeeld wordt.
 • Evaluatie staat enkel ten dienste van verbetering van het proces.
   
Nodige materialen: 

Papier/computer (voor de verslaggeving)

Nodige ruimte, opstelling: 

Rustige ruimte

Duur: 

Afhankelijk van de gekozen evaluatieprocedure.
Bv. Korte evaluatie in elke fase: max 10’ of tussentijdse/eindevaluatie (groepsgesprek): max 30’
 

Meer informatie: 

Verder lezen:

 • Evaluating training programs (1998), Kirkpatrick D.L.,.
  Rendement van leeractiviteiten (2004), Gielen H. en Indesteege L., Acco
 • Link2learn.eu